خانه / لوازم و قطعات چکش / چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن چگونه است

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن هر ٦٠٠ ساعت ( کارکرد سالانه بر حسب ٦٠٠ ساعت کارکرد استاندارد محاسبه می گردد .ممکن است در بعضی مناطق چکش چیزی بیش از ٦٠٠ ساعت در سال کار کند . لطفا برای سرویس سالیانه حداکثر بعد از ٦٠٠ ساعت چکش را به نمایندگی ارسال نمایید .

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

الف ( کلیه سیلکیت ها و لاستیک دیافراگم را چک کنید و کلیه آنها را تعوی ض نمایید .

ب ( کلیه قسمت های چکش را بازدید نمایید و تعمیر و یا تعویض نمایید .

پ ( حفره های ورودی روغن و فشار بکهد را کنترل کنید .

ت ( آنها را تنظیم و یا در صورت نیاز تعویض نمایید .

ث ( فیلتر هیدرولیک دستگاه حامل را تعویض نمایید .

ج ( کلیه شلنگ های مربوطه را چک کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید .

چ ( فشار عملیاتی چکش ،تعداد ضربه و فشار نیروی موثر کنترل نمایید و اگر ضروری باشد دمای روغن هیدرولیک را در حالت کار مداوم کنترل نمایید .

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

گریسکاری جهت گریسکاری چکش بهترین حالت این است که قلم چکش به داخل رفته باشد تا گریس ما بین بوش و قلم قرار بگیرد از پر کردن گریس ما بین قلم و پیستون اجتناب نمایید . گریسکاری کم باعث داغ شدن بوش هاو قلم گردیده و علاوه برخوردگی زیاد باعث شکستن قلم نیز می گردد .

 آدرس : تهــران ، چهار دانگه ، خ سدید ، مجتمع صنعتی فرنیاکو 09123367857 www.armanitejarat.com

حدود خوردگی و زمان تعویض قطعات ١ Tool (Retainer) Pins : لقمه ها —————————————————————————————– ٢ Thrust Ring- Upper Bushing طوقه،بوش داخلی،بوش پایین Tool Bushing: —————————————————————————————– ٣ Tool : قلم ————————————– —————————————————- ٤ Piston : پیستون —————————————————————————————— ٥ Wearing Plates : خوردگی

ضربه گیرها حد م جاز فضای بین قسمت داخلی چکش و بدنه می بایست کمتر از ٥ میلی متر باشد. (قلم‌گیرها)

 

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

استاندارد استاندارد استاندارد استاندارد زمان‌تعویض زمان‌تعویض زمان‌تعویض زمان‌تعویض پیستون‌حتی‌یک‌میلی‌متر‌از‌حد‌استاندارد‌کوچک‌باشد،‌در‌قدرت‌چکش‌هیدرولیکی‌تأثیر‌خواهد‌گذاشت. (حداکثر‌لقی‌مابین‌بوش‌و‌قلم) مشکلاتی هست که گاها با آن مواجه می شوید برای رفع مشکل در نقط ه مورد نظر به توضیحات و توصیه های زیر توجه فرمایید و در صورت نیاز با نمایندگی تماس حاصل فرمایید.

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

مشکل راه حل الف( اسپول به خوبی حرکت نمی کند.بعد از خاموش کردن موتور * پدال و یا دکمه چکش را تنظیم نمایید . پدال را برعکس فشار دهید و چک کنید که اسپول کامل حرکت می کند ب ( لرزش شلنگ هنگام کار خیلی زیاد می باشد . *گاز آکومولاتور را تنظیم نمایید و در صورت پارگی دیافراگم آن را تعویض نمایید . * فشار زیاد در خط روغن نیز باعث افزایش لرزش می شود)ممکن است گاز آکومولاتور کم شده باشد( *گاز عقب را دوباره شارژ نمایید. *فشار کم نیز در خط روغن باعث لرزش می گردد .

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

اگر در هنگام شارژ گاز در یک نوبت گاز نشت کرد مطمئنا چکش خراب می باشد ج( پیستون حرکت می کند اما به قلم ضربه نمی زند ) قلم یا شکسته و یا خراب شده است ( *قلم را بیرون کشیده و چک نمایید. اگر قلم شکسته تعویض و اگر ایراد جزوی دارد با سنگ فرز حل کنید . د( روغن هیدرولیک ناکافی می بلشد . *روغن هیدرولیک را فول کنید. پ( روغن هیدرولیک کثیف شده و یا دیگر کیفیت ندارد *روغن هیدرولیک را تعویض نمایید . *رنگ روغن به سفید متمایل شده و یا چسبندگ ی ندارد )روغن هیدرولیک سفید *روغن هیدرولیک را تعویض نمایید .

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

دارای حباب هوا و یا آب می باشد ( ت( فیلتر برگشتی مسدود شده است . * آن را تمیز و یا تعویض نمایید . و( مقدار نیروی ضربه موثر کاهش یافته است * قسمت معیوب را تنظیم و یا تعویض نمایید و گاز بکهد را دوباره شارژ نمایید . پیچ تنظیم ولو یا خراب شده و یا تنظیم نیست و گاهی اوقات گاز از قسمت بکهد نشت کرده است . چ( نیروی ضربه موثری وجود ندارد ) گاز بکهد کاملا تخلیه شده است ( *فشار گاز را تنظیم کنید. ی( دستگاه ح امل به صورت مارپیچ حرکت می کند و یا کندی در حرکت مشاهده می شود. ) پمپ دستگاه حامل معیوب می باشد و یا فشارشکن ها درست عمل نمی کند ( * با نمایندگی های دستگاه مورد نظر تماس بگیرید .

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

چکش شروع به کار نمی کند مشکل دلیل راه حل فشار روغن هیدرولیک در ورودی الف( خرابی شلنگ ها و یا شیرها

الف( تعویض قسمت های معیوب چکش به اندازه کاف ی نیست .

ب( خرابی شیر کنترل و یا قسمت های مربوطه

ب( بازبینی شیر کنترل و قسمت ها مربوطه

پ( کم بودن روغن هیدرولیک

پ( فول کردن روغن هیدرولیک کم بودن لیتراژ روغن ورودی چکش

الف( قسمت ورودی روغن چکش مشکل دارد

الف( چکش می بایست دوباره با ز بسته شود و در نمایندگی سرویس گردد .

ب( گاز بکهد زیاد می باشد

ب( با توجه به صفحه ٢١ تنظیم نمایید .

کم بودن فشار و دبی روغن

الف( نشت داخل روغن

الف(تعویض و یا تعمیر قسمت های معیوب

ب( خرابی پدال

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

الف( تعویض روغن و پاک کردن تانک هیدرولیک

پ( خرابی تایراد و یا کابل کنترل

الف(ارسال چکش به نمایندگی جهت تعمیر

ت( کیر کردن شیرولو

ث( حرکت کم شیرولو ناشی از پارگی پیچ های نگهدارنده

ج( کثیفی یا نامطلوب بودن روغن

چ( پمپ معیوب

ح( خرابی قسمت های داخلی چکش

خ( ورود جسم خارجی به چکش

د( کاهش گاز عقب باعث کاهش قدرت می گردد.

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

تنظیــم فشــار گاز چکــش هیدرولیکــی متناســب بــا دمــای محیــط باعــث کارآیــی بهتــر چکش،طــول عمــر دیافراگــم و لــرزش کمتــر چکــش می گــردد. و چکش های مشابه می باشد.

SB ،سوسان سری ST سری STM

توجه: تنظیم گاز جهت چکش های و چکش های مشابه می باشد. 200،300

سری ساگا MSB و SN سری STM

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

توجه: تنظیم گاز جهت چکش های شیر‌فلکه واسطه شلنگ فشارسنج محل‌نصب شیلنگ کپسول نیتروژن شیر‌تخلیه فشار گاز 40 30 20 10 0 زمستان دمای محیط (سانتی گراد) 18 17.5 17 16.5 16 Kg/cm 2 257 250 243 236 228 Psi فشار گاز 40 (تابستان) 30 20 10 0 زمستان دمای محیط (سانتی گراد) 6.6 6.4 6.2 6.0 5.8 Kg/cm 2 94 91 88 85 83 Psi تنظیم فشار گاز قسمت آکومولاتور هیدرولیکی (متناسب با دمای محیط) وچکش های مشابه می باشد.

چکش هیدرولیکی وقطعات چیست و کارایی آن

GA سری MTB سری ساگا، MSB و SN سری STM توجه: تنظیم گاز جهت چکش های شیر‌فلکه واسطه شلنگ درپوش فشارسنج کپسول نیتروژن محل‌اتصال‌ شلنگ فشار گاز 40 30 20 10 0 زمستان دمای محیط (سانتی گراد) 61 58 55 52 50 Kg/cm 2 876 824 780 739 711 Psi درپوش‌ارینگ‌شیر‌کنترل شیر‌تخلیه

درباره ی ADMIN

مطلب پیشنهادی

براکت چکش هیدرولیکی ان پی کی

سازنده براکت چکش هیدرولیکی

براکت چکشهای هیدرولیکی سازنده براکت چکش هیدرولیکی شرکت پرشین تجارت آرمانی اقدام به ساخت براکتهای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *